Stemwijzer


Stemwijzer

1 van 15

Wonen in Breda

Stelling: Ik vind gemiddeld vier ton voor een koopwoning een prima prijs, ook voor starters.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Met een stijgende vraag naar betaalbare koopwoningen, een lage rentestand en een alsmaar dalend woningaanbod in Breda zien we helaas historisch hoge prijzen. De gemiddelde vraagprijs voor een appartement is 450.000 euro en voor een woning zelfs 650.000 euro! Het is noodzakelijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd in Breda, waarvan minstens 50% in het laag- en middensegment. Daarom zetten we in op minimaal 800 betaalbare koopwoningen per jaar.

2 van 15

Cultuur & Tradities

Stelling:  Ik vind het prima dat ouders en kinderen worden bespuugd en geïntimideerd door randstedelijke activisten wanneer zij een bezoek brengen aan Sinterklaas en Zwarte Piet.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

De traditie van Sinterklaas en Zwarte Piet willen wij behouden. Buurtbewoners die er voor kiezen om op eigen initiatief een traditionele Sinterklaasintocht te organiseren moeten hierin volledige medewerking krijgen van de gemeente. Ook de jaarlijkse intocht dient aan de haven plaats te vinden, en gratis en toegankelijk te zijn voor iedereen. In de voorbereiding dient er een respectvolle dialoog te zijn, met daarna een eerlijke, democratische besluitvorming. Momenteel is het de gekwetste minderheid onder leiding van organisaties zoals Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die de dienst uitmaakt. Daar waar de gemeente hun wensen klakkeloos overneemt dienen de Sinterklaascomités te volgen, anders verliezen zij hun subsidies. Deze gang van zaken heeft niets met democratie te maken en moet per direct stoppen! De meerderheid van de bevolking vindt nog altijd dat Zwarte Piet zwart moet blijven en dat de magie van het Sinterklaasfeest in haar huidige vorm gerespecteerd dient te worden. LPF Breda staat vierkant achter de deels stille en deels uitgesproken meerderheid. Zwarte Piet blijft wat ons betreft dan ook gewoon zwart.

3 van 15

Klimaat & Natuur

Stelling: Ik vind het leuk dat dat een ambtenaar van de gemeente Breda bij mij in de voortuin komt kijken hoeveel tegels ik heb liggen.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

In Breda respecteren we elkaars privéomgeving. Daar hoort ook de eigen tuin bij. Een groene tuin draagt zeker bij aan de vergroening in onze gemeente, maar het mag nooit een harde eis zijn. We kunnen mensen prima stimuleren, maar wij zijn absoluut geen voorstander van dwingend beleid en klimaatgeoriënteerde regelgeving. Het lijkt ons verstandig als gemeente Breda zijn tijd steekt in de openbare ruimte, in plaats van e betutteling over privétuinen.

4 van 15

Klimaat & Natuur

Stelling: Ik vind het echt super dat we kiezen voor onrendabele en niet-recyclebare windturbines en ik vind het helemaal niet erg dat deze turbines vele vogels en insecten vermoorden

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

De huidige obsessie met windturbines, die vaak liefkozend en foutief windmolens worden genoemd, is voor LPF Breda en vele Bredanaars echt een doorn in het oog. Het aanleggen en afbreken van windturbines is kostbaar en niet milieuvriendelijk. De levensduur van deze turbines is vaak kort, naar verwachting slechts 25 jaar. En in die jaren leveren ze vaak niet eens energie, terwijl dat de enige reden is waarom ze er staan. Wat rest is pure horizonvervuiling. Een matig werkende machine die ons landschap niet fraaier maakt, en intussen vele vogels een vroege dood injaagt. We moeten hier snel mee stoppen.

5 van 15

Buitenlandse betrekkingen

Stelling: Ik vind het fantastisch dat Breda een stedenband heeft met Yangzhou, een mensenrechten schendende stad in China.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Breda heeft sinds 2009 een stedenband, oftewel een zusterrelatie, met het Chinese Yangzhou. Deze stad is loyaal aan het Communistische regime in Peking en neemt actief deel aan de onderdrukking van en genocide op de Oeigoeren en andere
minderheden. Dit is misdadig, onacceptabel en staat haaks op onze waarden van vrijheid, democratie, gelijkwaardigheid en respect voor mensenrechten. Deze stedenband heeft de Bredanaar al minimaal 150.000 euro gekost! De conclusie is
simpel: de stedenband met Yangzhou moet per direct van tafel! Wel staan we als LPF Breda open voor een intensivering van de andere stedenband, die met het Poolse Wroclaw, of het onderzoeken van een aanvullend partnerschap met een stad die wél onze waarden onderschrijft.

6 van 15

Samen in Breda

Stelling: Ik vind het geweldig dat we de hele stad volplanten met regenboog- en LHBTI-uitingen terwijl we niet het gesprek aangaan met het streng religieuze onderwijs in Breda.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

We willen dat eindelijk eens echt het geweld tegen holebi’s effectief en grondig wordt aangepakt. Het plaatsen van bijvoorbeeld regenboogbankjes en het laten wapperen van regenboogvlaggen levert naast symboliek niet minder geweld op tegen holebi’s. Met symbolische maatregelen los je deze grote problemen niet op. Twee regenbogen maken nog geen zomer. De grootste bron van geweld tegen holebi’s is vooral terug te vinden bij het opleggen van religieuze en culturele normen en waarden tijdens de opvoeding en leefomgeving die de basis vormen van de geweldsdelicten van morgen. Dáár ligt de grondslag van het probleem en dáár ligt dus ook de oplossing. Wij willen dan ook dat daar de focus op komt!

7 van 15

Wonen in Breda

Stelling: Ik vind het prima dat ik 10 jaar moet wachten op een sociale huurwoning, terwijl een Somalisch gezin voorrang geniet.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

De voorrangsregeling voor statushouders moet per direct van tafel. Momenteel krijgen statushouders binnen tien weken een woning toegewezen, terwijl onze woningzoekenden gemiddeld zeven jaar moeten wachten. Deze regeling is overigens al sinds 2017 niet meer verplicht en wij verzoeken de gemeente deze regeling dan ook niet meer te handhaven.Deze regeling werkt namelijk onbegrip, haat en frustratie in de hand binnen de inmiddels al sterk verscheurde maatschappij. LPF Breda pleit dan ook voor een eerlijker en transparanter beleid om een gelijkwaardige samenleving te kunnen waarborgen.

8 van 15

Coronabeleid

Stelling: Ik vind het een goed idee om mensen op basis van hun medische geschiedenis uit te sluiten van de samenleving met een coronapas.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Het zelf maken van persoonlijke keuzes op basis van eigen inzicht, bevindingen en standpunten noemden we ooit vrijheid. Nu wordt het stelselmatig, stap voor stap, bestraft met nog verdere uitsluiting en boetes, en blijkt diezelfde vrijheid alleen nog verkrijgbaar te zijn via een app op je telefoon, namelijk via een QR code. LPF Breda is dan ook faliekant tegen deze QR-maatschappij. Pure volksmennerij die niets bijdraagt aan de bestrijding van het virus, maar uit is op totale vernietiging van onze samenleving, onze economie en onze toekomst. LPF Breda wil dan ook dat we als stad ver weg blijven van deze waanzin en roept op tot het collectief negeren en elimineren van deze onzinnige maatregel. Het is met recht de slechtste maatregel, het coronatoegangsbewijs (de coronapas), is hét voorbeeld van een maatregel die niets doet aan virusbestrijding. Het maakt alles kapot, behalve het virus.

9 van 15

Internationalisering

Stelling: Ik vind het goed om te zien dat onze Nederlandse, Brabantse en bovenal onze Bredase identiteit verloren gaat door de internationalisering die met name D66 heeft ingezet.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

De doorgeslagen internationalisering die nu plaatsvindt in onze stad beperkt de kansen voor lokale en regionale bedrijven en dat is slecht voor Breda. Zowel economisch als maatschappelijk wordt de authenticiteit en veelzijdigheid van de stad beschadigd. LPF Breda pleit daarentegen voor uitbreiding van diverse marketingactiviteiten voor bedrijven uit de eigen regio. Hierdoor blijft de Bredase identiteit binnen ons ondernemerslandschap behouden.

10 van 15

Vrijheid van meningsuiting

Stelling: Ik vind het fijn en geniet ervan om mensen met een andere mening te demoniseren en weg te zetten als xenofobisch en racistisch.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Waar we kritisch mogen zijn, vrij mogen denken, onze eigen keuzes mogen maken op basis van onze persoonlijke standpunten en bevindingen. Waar onze vrijheid van meningsuiting onder geen enkel beding en in geen enkele vorm wordt beperkt. Immers, als we niet meer mogen zeggen wat we denken, zullen we nooit meer kunnen doen wat we zeggen. Waar we stoppen met elkaar restricties op te leggen wat wel of niet gezegd mag worden en welke woorden wel of niet mogen worden gebruikt. Iedereen gaat over zijn of haar eigen woorden, in elke situatie en in alle vrijheid. 

11 van 15

Verantwoordelijk bestuur

Stelling: Ik vind het een goede zaak dat wethouders van zittende partijen vroegtijdig hun functie neerleggen om een partijgenoot een zetje te geven in de politieke baantjescarrousel. 

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Nog te vaak wordt er op diverse plaatsen buiten de raadszaal politiek bedreven waarbij op informele wijze belangrijke besluiten worden genomen, buiten het zicht en zonder inspraak van anderen. Daarnaast ontdekken we met enige frequentie dubieuze nevenactiviteiten van volksvertegenwoordigers die veelal onbesproken blijven. Dit moet veranderen. Wij willen deze schimmige bestuurscultuur doorbreken door transparantie en inzichtelijkheid zodat besluiten kunnen worden genomen waar ze horen, in de raadszaal.

12 van 15

Gezondheidszorg in Breda

Stelling: Ik vind het totaal geen probleem dat kinderen die terechtkomen bij jeugdzorg onterecht opgesloten worden en mentaal meer beschadigd eruit komen dan daarvoor. 

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

De opvoeding, vorming en ontwikkeling van kinderen is geen eenvoudige opgave en is binnen elk gezin een proces van uitdagingen, hindernissen maar ook trotse successen en geluksmomentjes. Als ouder bent u natuurlijk de primaire verantwoordelijke en geeft u invulling aan de opvoeding op uw manier. Echter in bepaalde gevallen is tijdige signalering van problemen en preventief handelen cruciaal om hier het kind goed in te kunnen begeleiden. Wat we ook zien is dat er standaard veel te snel gekozen wordt voor een verwijzing naar jeugdzorg waardoor het budgettair volledig uit de pas loopt. Onnodig, want maatschappelijk werk kan hierin een cruciale rol vervullen. LPF Breda wil dat er verstandigere keuzes worden gemaakt met betrekking tot inzet jeugdzorg. We weten ook dat jeugdzorg te kampen heeft met te weinig gekwalificeerd personeel waardoor er diverse misstanden zijn ontstaan en kinderen in sommige gevallen nog meer getraumatiseerd jeugdzorg verlaten dan hoe ze er binnen zijn gekomen. LPF Breda wil daarom dat er meer allround gekwalificeerd en flexibel inzetbaar personeel beschikbaar komt binnen jeugdzorg waarbij kind en gezin centraal staan. Dit geldt tevens voor de organisaties om jeugdzorg heen en het beleid wat hier aan ten grondslag ligt. Hier is een nieuwe bestuurscultuur, met een passende budgetverhoging, noodzakelijk. Verder dient jeugdhulp betaalbaar, laagdrempelig en toegankelijk te blijven voor iedereen. Ook pleit LPF Breda voor minder bureaucratie en korte communicatielijnen, zodat problemen effectiever kunnen worden aangepakt en wachtlijsten verdwijnen.

13 van 15

Veilig in Breda

Stelling: Ik vind het heel normaal dat straattuig de dienst uitmaakt in wijken als Hoge Vucht en auto's in de brand worden gezet. Wij zijn ook jong geweest.

 

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Het huidige politiebeleid kampt met onnodige en tijdrovende bureaucratie en dient te worden geminimaliseerd teneinde sneller en adequaat te kunnen handelen. Criminaliteit wacht niet op nota’s en raadsvergaderingen. Tevens is er al jarenlang een capaciteitstekort die zichtbare gevolgen heeft voor de veiligheid van de stad. Wij willen dan ook meer goed opgeleide politieagenten in onze gemeente. Boa’s en agenten genieten een andere opleiding en voor ieders veiligheid is het daarom onverstandig deze dezelfde bevoegdheden te geven. Bovendien, dient er per 5000 inwoners in Breda minimaal één wijkagent beschikbaar te zijn. Vergeleken met de huidige situatie willen we dus 30% meer wijkagenten in Breda. Het inschakelen van de politie of het doen van aangifte wordt hierdoor laagdrempeliger. De aanwezigheid van meer lokale politiebureaus en zichtbare wijkagenten draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de Bredanaars.

14 van 15

Immigratie & Integratie

Stelling: Ik vind het logisch dat mensen uit hun woning worden gezet zodat zij plaats kunnen maken voor huisvesting van statushouders. Dit is immers onze toekomst.

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Om integratie van migranten effectiever vorm te geven is het van groot belang dat dit traject de Nederlandse waarden en normen centraal stelt. Deze dient door elke nieuwkomer gerespecteerd en geaccepteerd te worden. Verder dient de Nederlandse geschiedenis en cultuur uitgebreid te worden meegegeven zodat men beter invulling kan geven aan hun toekomst in Nederland. Daarnaast is het essentieel dat elke nieuwkomer wordt begeleid in aanloop naar een volwaardig bestaan in Nederland op het gebied van Nederlandse taal, cultuur en kennis. Dit leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt en actieve deelname aan de samenleving. Fundamenteel is dat migranten zo snel mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit bevordert dan weer een succesvolle integratie. Echter, het misbruiken van onze gastvrijheid, sociale voorzieningen en verzorgingsstaat zal worden bestraft met passende maatregelen.

15 van 15

Coronabeleid

Stelling: Ik ben het er mee eens dat ongevaccineerden en gevaccineerden zonder booster worden uitgesloten van de samenleving, moeten ze maar luisteren. 2G vind ik ook top!

1. Ja
2. Nee

Dit is wat wij vinden

Het toppunt van grote groepen mensen uitsluiten binnen de samenleving is natuurlijk de omstreden 2G-maatregel. Door invoering van 2G (gevaccineerd of genezen) is de persoonlijke vrijheid van vele mensen per direct onmogelijk gemaakt. Dit terwijl recent onderzoek heeft aangetoond dat 2G zinloos is als er een vaccin wordt gebruikt dat niet helpt tegen de omikron-variant. Deze maatregel heeft geen bestaansrecht omdat het simpelweg het virus niet bestrijdt. 2G kan en mag dan ook nooit werkelijkheid worden.

Wij ontkennen geenszins het bestaan van Covid-19. Het bestaat. Net zoals griep bestaat. We zijn er dan ook van overtuigd dat het coronavirus in ons midden zal blijven en we zullen moeten leren leven met het virus. LPF Breda is dan ook zeer duidelijk over deze crisis: we zetten ons in woord en daad in tegen de lockdown, tegen 2G, tegen 3G, en pleiten voor vrijheid, en de waarborging van grondrechten. Iedereen mag zelf, zonder drang of dwang, kiezen voor een vaccinatie of juist niet.

Iedereen mag volopgenieten van het leven, of voorzichtiger hiermee omgaan. Vrijheid staat voorop, en dat valt wat ons betreft ook samen met respect voor de keuze die iemand maakt. Op deze manier kunnen ook de ondernemers weer doen wat ze het liefst doen: ondernemen.Zo doen we het daadwerkelijk samen!

Volgende vraag 1 van 15

Al 15 vragen ingevuld!


Stemwijzer

Ben je benieuwd naar de uitslag?

Laat dan je e-mailadres achter
Je gaat akkoord met ons privacy beleid